I N F O R M A C J A
           
1. Naliczanie i ewidencja opłat mieszkaniowych. DZIAŁ CZYNSZÓW
POKÓJ NR 5
2. Rozliczanie zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania, udzielanie wyjaśnień dotyczących ww. rozliczeń.
3. Wyjaśnianie zaległości czynszowych.
4. Przyjmowanie odczytów wodomierzy.
5

Ubezpieczenia mieszkań /w czynszu /.

           
1. Windykacja należności. DZIAŁ WINDYKACJI
POKÓJ NR 6
2. Informacja o stanie zadłużenia; rozmowy z dłużnikami.
3. Wyjaśnianie zaległości czynszowych.
4. Rozkładanie zaległych należności na raty.
           
1. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii w częściach wspólnych nieruchomości, DZIAŁ TECHNICZNY
POKÓJ NR 12
  ustalanie terminów usunięcia usterek.
2. Przetargi.
           
1. Sprawy związane ze stanem czystości i estetyki osiedla /budynki, tereny zewnętrzne, wraki samochodów/. DZIAŁ ADMINISTRACJI
POKÓJ NR 10
2. Sprawy dot. całorocznej konserwacji zieleni /np.przycinka drzew; koszenie trawy itp./.
3. Deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja.
4. Sprawy meldunkowe.
5. Skargi lokatorskie.
           
1. Wydawanie zaświadczeń związanych z lokalem mieszkalnym. DZIAŁ CZŁONKOWSKI
POKÓJ NR 9
2. Sprawy związane z członkostwem w SM "Gądów".
3. Dokumentacja lokali mieszkalnych.

4.

 

Ustanawianie odrębnej własności. Umawianie do Notariusza.

5

Kserokpiowanie dokumentów obowiązujących w SM"Gądów" /np. Regulaminy,Uchwały,Statut,itp /

Zakładanie Internetowego Konta Lokatora oraz Logowanie dla Członków.

 

           
1. Informacja o wolnych lokalach użytkowych do wynajęcia. DZIAŁ GZM
POKÓJ NR 11
2. Wystawianie faktur.
3. Informacja dotycząca legalizacji wodomierzy.
   
           
1.

Likwidacja szkód.

Inwestycje i remonty.

Przetargi.

DZIAŁ TECHNICZNY
POKÓJ NR 13 i 11