Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu powiadomił Spółdzielnie o ogłoszeniu przez  Głównego Inspektoraa Sanitarnego  wytycznych przeciwepidemicznych dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce .

Zasady organizacji i funkcjonowania placów zabaw w dobie COVID-19.

 1. Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).
 2. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).
 3. W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
 4. Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe – nie w kierunku innych).
 5. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo
  po zakończonej zabawie na placu zabaw.
 6. Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 7. Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy.
 8. W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw.
 9. W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub wyprane.
 10. Dezynfekcję zabawek używanych na placu zabaw przeprowadza się zgodnie z przeznaczeniem danego produktu biobójczego. Wykaz produktów biobójczych przeznaczonych również do dezynfekcji powierzchni zabawek znajduje się pod linkiem : http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze
 11. Informacji dotyczącej bezpieczeństwa stosowania produktu biobójczego, jak również niezbędnych czasów w zakresie samej dezynfekcji, czy konieczności przewietrzenia pomieszczenia po zastosowaniu produktu, w tym również konieczności odłożenia danego przedmiotu (zabawki) przed kolejnym użyciem należy szukać na oznakowaniu opakowania danego produktu biobójczego.
 12. Właściciel lub zarządca placu zabaw utrzymuje i użytkuje go zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności dotyczy to zachowania należytego stanu sanitarno-technicznego i estetycznego poprzez nie dopuszczanie do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

O G Ł O S Z E N I E

W związku z koniecznością usunięcia nieszczelności na instalacji gazowej (komora techniczna)  

w dniu 09.06.2020 (wtorek) od  godziny 8:30 przy ul. LEGNICKIEJ 118 – 128  w budynku na czas prac zostanie wstrzymany dopływ GAZU.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Gądów" informuje, że od 01 czerwca 2020 roku wznawia przyjmowanie Spółdzielców w swojej siedzibie.

Celem ograniczenia ciągle występującego zagrożenia wynikającego z epidemii koronawirusa wprowadzamy następujące zasady:

- ponieważ pracujemy w dalszym ciągu w systemie dwuzmianowym ; na wizytę należy się umówić telefonicznie lub mailowo , jeżeli sprawa dotyczy bezpośredniego spotkania z przedstawicielami Zarządu czy też pracownikami działów ,

- zachowujemy reżim  sanitarny w postaci obowiązkowych maseczek ochronnych (osoby bez maseczek nie będą wpuszczane i obsługiwane) oraz dystans 2 metrów pomiędzy osobami.

- do odwołania ,Spółdzielnia czynna będzie we wszystkie robocze dni tygodnia w godz. 7.00 - 15.00

 

Z powodu prowadzenia prac przy usuwaniu awarii na sieci wodociągowej w dniu 2020.05.11 w godzinach 08:00 do 14:00 może nastąpić przerwa w dostawie wody do budynków przy ulicach: - Kłodnicka nieparzyste numery od 3 do 5 - Kwiska parzyste numery od 10 do 16a .

Prace prowadzone są przez MPWiK.

Planowany termin przywrócenia dostaw wody: 11-05-2020 godzina 14:00.

UWAGA

MPWiK S.A. informuje,że planowany termin przywrócenia dostaw wody to  12-05-2020 godzina 12:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Gądów" zawiadamia , że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu , Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" , ogłosił zatwierdzoną taryfę MPWiK S.A. we Wrocławiu.

Taryfa wchodzi w życie w dniu 19 maja 2020 r.

Zmienia się wysokość opłat  za zimną wodę i ścieki z dotychczasowej 11.45 zł/m3 na  11.79 zł/m3 .

 

W związku z powyższym informujemy , że ustalone opłaty zaliczkowe na maj i czerwiec pozostają bez zmian, natomiast różnica w cenie zostanie uwzględniona w rozliczeniu zużycia ciepłej i zimnej wody za drugie półrocze.